Ubytování na statku v kraji bitvy u Kolína


Česká verze| English version| Penzion obdržel certifikát kvality, Svazu venkovské turistiky
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií, Evropským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

Středočeský kraj

Projekt
Propagace penzionu na Rodinném statku Zapletalových
je uskutečněn za finanční podpory Středočeského kraje

Logo Webstudio |

 

Penzion na statku - Turistika

 

Turistika

Kostel sv. Václava v Nové Vsi I

Okolí Nové Vsi I nabízí mnoho turistických zajímavostí, a to jak z přírodních, tak i historických.

 

Chráněná území:

 1. Chráněné území Skalka u Velimi
  Naleziště zkamenělin křídové fauny a geologické formace křídových hornin
 2. "Libické luhy" – přírodní památka (v seznamu evropsky významných lokalit) - 1553,48 ha
  Typy přírodních stanovišť:
  Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
  Vlhkomilná vysoko-bylinná lemovaná společenstva nížin a horského až alpínského stupně
  Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
  Smíšené lužní lesy a dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým
  Druhy: Kuňka ohnivá, Páchník hnědý, Roháč obecný
 3. "Lůmky u Bedřichova" – významný krajinný prvek
  Do lokality je začleněno známé návrší Bedřichov s několika drobnými křídovými lůmky.
  Jedná se o klasickou Fričovu lokalitu příbojové facie cenomanu. Je zde pravděpodobně zastoupen starší, jinde nezastižený sedimentační cyklus písčitých vápenců s rudisty, které se v podobě valounků objevují ve vyšších souvrstvích. Místy je vyvinuta fosfatizace.
 4. Lom u Nové Vsi
  Naleziště zkamenělin křídové fauny a geologické formace křídových hornin
 5. Lidová architektura:
  1. Železný křížek na kamenném podstavci s železným plůtkem – Ohrada Legerovo nám.
  2. Kamenný křížek na kamenném podstavci – Nová Ves I Václavské nám.
  3. Kamenný křížek s plotem - na původním rozcestníku silnice z Kolína na Poděbrady a Velim
  4. Zvonice na Ohradě (rok vzniku nelze spolehlivě doložit)
 6.  Zapsané kulturní památky Nová Ves I
     826 - areál kostela sv. Václava
     826/1 kostel sv. Václava

   Neznámo od kdy stála na místě kostela sv. Václava malá, neúhledná kaple. Z písemností se    dovídáme o faře a to poprvé v r.1352. Z původní stavby asi z XII. století se zachoval čtvercový presbytář s křížovou klenbou, uzavřenou svorníkem s reliéfem beránka. Nad kněžištěm se zvedá mohutná věž. Kdysi tu bylo zavěšeno pět dobře sladěných zvonů, dnes jsou zavěšeny a funkční pouze dva.

Informace o chráněných územích jsou převzaty ze stránek obce Nová Ves I

Bitva u Kolína

Sedmiletá válka proběhla v letech 1756-1763 a je považována za 1. celosvětové válečné střetnutí (bojovalo se totiž na ploše do té doby nepředstavitelné – v Evropě, Americe, Asii a na oceánech). Kromě Rakouska a Pruska se jí zúčastnily také Británie, Francie, Rusko, Římsko-německá říše a Švédsko. Bitva u Kolína byla jen jedním z mnoha střetnutí, ke kterým v této válce došlo. Název bitvy zněl původně „u Chocenic a Plaňan“ a označení „u Kolína“ je tedy novodobé.
Bitva sama proběhla 18. 6. 1757 a střetly se v ní rakouská armáda Marie Terezie vedená maršálem Daunem a pruská armáda vedená samotným pruským králem Friedrichem II. (asi 54 000 mužům velel Daun, proti němu stálo asi 34 000 Prusů). Daun se tehdy ocitl v historicky významném postavení. Praha byla obležena Prusy a do maršála byla vkládána veškerá naděje, že město vyprostí z obležení a vyžene Prusy z českého království. Friedrich II. ale nečekal u Prahy a vydal se Daunovi vstříc. Jejich následné střetnutí a vítězství Dauna u Kolína bylo pak právem oslavováno jako „znovuzrození monarchie“. Kdyby byl totiž maršál Daun poražen, Marie Terezie už by neměla jinou armádu a Prusové by zřejmě táhli na Vídeň. To by pravděpodobně vedlo k uzavření příměří, ve kterém by Marie Terezie ztratila území českého království, jež bylo tehdy nejrozvinutější částí monarchie.
Vrch nad Novou Vsí I. v jedné fázi bitvy posloužil pruském králi jako velitelské stanoviště. Nachází se sice mimo území bojiště, byly zde však umístěny některé dělostřelecké baterie. Právě po poraženém pruském králi Friedrichovi II. (česky Bedřich) nese kopec dodnes jméno Bedřichov.

Na vrchu Bedřichově (kóta 275) se vypíná kamenný obelisk, zbudovaný v letech 1840 – 1842 Václavem Veithem; označuje velitelské stanoviště pruského krále v poslední fázi bitvy a shromaždiště jeho jezdectva před zahájením ústupu.

Každý rok v červnu, probíhají v Nové Vsi I oslavy bitvy "U Kolína", spojené s rekonstrukcemi bojových akcí a průvodem vojáků obou armád bojujících v sedmileté válce.Páni z Kolína při rekonstrukce bitvy "U Kolína" v roce 2006

Z rekonstrukce bitvy "U Kolína"

Okolní města

Turisticky zajímavá místa a historické pamětihodnosti najdete i v okolních městech

 1. Kolín – chrám sv. Bartoloměje, Karlovo náměstí. Mariánský sloup z roku 1682, kašna 1870, Židovský hřbitov z 15. století, zbytek z židovského ghetta se synagogou z roku 1642, festival Kmochův Kolín, muzeum a divadlo
 2. Poděbrady – lázně, pomník krále Jiřího, Mariánský sloup
 3. Kutná hora – chrám sv. Barbory (druhá největší katedrála v ČR), Vlašský dvůr (komplex staveb z přelomu 13. – 14. století, rudný důl, kostnice)
 4. Kouřim – kostel sv. Štěpána, Zvonice z roku 1525, muzeum
 5. Radim – zámek, zámecký park
 6. Pečky - evangelický kostel M.J.Husa - jedna z nejvýznamnějších evropských památek kubistické architektury

 

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Kouřim kostel sv. Štěpána

Zámek v Poděbradech

Poděbrady zámek

Kubistická památka, evangelický kostel M.J.Husa v Pečkách

Kubistická památka, evangelický kostel M.J.Husa v Pečkách


Napsat e-mail Pošlete e-mail pro podrobné informace


Úvod   | Nabídka   | Ceny   | Objednávka   | Odkazy   | Fotogalerie | Kontakty | Privacy  | Přístupnost  | Nahoru
 
Copyright Ing. Miloslav Zapletal © 2008
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2008
Poslední aktualizace 26.11.2009
webmaster